Regulament

Art.1 Administrarea PARC DE SOFT este supusa prevederilor prezentului regulament de organizare si functionare.

Parcul de software functioneaza in cladirea situata in Galati, str. Portului, nr.23.

Art.2 Administrarea PARC DE SOFT se realizeaza de catre S.C. Cons Management PARC DE SOFT SRL, ale carei atributii sunt prevazute în prezentul regulament de organizare si functionare.

Art.3 Cons Management PARC DE SOFT SRL este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si îsi desfasoara activitatea pe baza statutului, regulamentului de organizare si functionare precum si a legislatiei în vigoare.

Art.4 Sediul Cons Management PARC DE SOFT SRL este în Galati, Str. Portului nr. 23

Art.5 Cons Management PARC DE SOFT SRL are ca obiect de activitate
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Art.6 Cons Management PARC DE SOFT în calitate de administrator al bunurilor din patrimoniul sau, are urmatoarele atributii:
a) raspunde de respectarea reglementarilor legale aplicabile în realizarea obiectului sau de activitate si controleaza felul în care persoane fizice si juridice care activeaza în Parcul de Software respecta prevederile legale în vigoare.
b) pune la dispozitie terenuri si spatii din Parcul de Software persoanelor fizice autorizate si juridice, în conditiile prevazute de lege;
c) administreaza si asigura exploatarea platformelor, magaziilor, instalatiilor, utilajelor, cladirilor social-administrative, grupurilor sociale, statiilor de transformare, suprafetelor de teren si a altor imobile aflate în dotare proprie;
d) asigura repararea si întretinerea constructiilor si instalatiilor din patrimoniu;
e) asigura întretinerea cailor rutiere de acces;
f) asigura salubrizarea cladirilor si construtiilor din patrimoniu;
g) avizeaza si controleaza realizarea activitatilor în Parcul de Software prin eliberarea de licente tuturor utilizatorilor acestuia: agenti economici – persoane fizice autorizate si juridice, române sau straine – în scopul dezvoltarii echilibrate a zonei, al evitarii concurentei neloiale si protejarii mediului ambiant;
h) stabileste, potrivit reglementarilor legale, tarifele anuale pentru inchirierea spatiilor si terenurilor precum si pentru toate tipurile de servicii prestate catre utilizatorii finali;
i) avizeaza documentatiile tehnice si proiectele de executie ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de catre agentii economici români sau straini ori în cooperare cu acestia, în conformitate cu legislatia în vigoare, în scopul dezvoltarii Parcului Tehnologic de Software si al protectiei mediului ambiant;
j) controleaza modul de respectare a normelor de protectie a mediului, a normelor de igiena si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, sesizând neregulile constatate organelor de control abilitate;
k) organizeaza si desfasoara acivitatea de paza si control la portile de acces si pe întreg terirotiul Parcului Tehnologic de Software .

Art.7 În Parcul de Software se pot desfasura urmatoarele activitati:
a) conceptie si realizare de produse software – preponderent;
b) conceptie si realizare de sisteme informatice integrate Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor – solutie „la cheie”;
c) marcarea, testarea, licitarea si vânzarea-cumpararea sistemelor informatice realizate in Parc, expertizarea, depanarea acestora;
d) închirierea cladirilor, terenurilor, spatiilor de depozitare si a spatiilor neamenajate din parcul tehnologic, destinate construirii de obiective economice;
e) controlul cantitativ si calitativ al sistemelor informatice;
f) instruire în inginerie software si tehnologii software;
g) organizarea de expozitii, conferinte si simpozioane pe teme Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor;
h) alte activitati specifice TIC.

Art.8 Facilitatile de functionare ale parcului :
1.Facilitati de spatiu, localizare si servicii
Etapa I : Alocarea spatiului se face conform normelor legislative de protectia si igiena muncii (min. 4mp/persoanã), in functie de numarul de persoane desemnate de fiecare societate sa-si desfasoare activitatea cu program normal de lucru (8h/zi) in incinta parcului.
Etapa II : Spatiu de dezvoltare prin amenajari proprii.

2. Facilitati de documentare tehnicã:
a. Echipamente:
– computer cu acces la internet
– imprimanta
– copiator (cu scaner incorporat)
b. Personal calificat

3. Facilitati de comunicare
Echipamente: server pentru intranet / internet, centru de copiere documente

4. Facilitati pentru organizare de conferinte si training
Sala de conferinte si sala pentru intalniri de afaceri dotata cu : videoproiector, sistem sonorizare sala conferinte, ecran proiectie, internet.

5. Facilitati de marketing
a) Contacte de afaceri cu parteneri nationali si internationali, sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale
b) Informari periodice dintre parcul de software si reprezentantele comerciale ale Romaniei din strãinãtate
c) Organizarea de evenimente pe teme de TIC
d) Sprijin in vederea participarii la expozitii, conferinte, simpozioane, etc. nationale si internationale
e) Facilitarea comunicarii cu presa
f) Promovarea produselor, prin diverse metode, pe piata nationalã si internationalã.
g) Consultanta economica si de afaceri

6. Colaborarea cu mediul universitar
– implicarea studentilor din facultatile de profil în proiectele dezvoltate de companiile din parc.
– expertiza cadrelor universitare din facultãti cu profil TIC.
– cursuri de inalta specializare în domeniul TIC.
– realizarea in comun a unor contracte de cercetare, dezvoltare si transfer tehnologic în domeniul TIC.

7. Facilitãti de management
– pregãtire managerialã (management general si management de proiect)

8. Asistenta financiar-contabilã, fiscalã si juridicã

Art. 9 Conditii de admitere si functionare a firmelor în parcul de soft, respectiv obtinerea licentei de functionare:
1. sã facã dovada, prin certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului si actul constitutiv ca are activitatea „informatica si activitati conexe” (cod CAEN 72), si (posibil dar nu obligatoriu) comunicatii (cod CAEN 642), sau productia de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou (cod CAEN 300) numai in masura in care sunt destinate dezvoltarii aplicatiilor software;
2. sa faca dovada, prin certificatele fiscale corespunzatoare, ca nu au datorii la bugetul de stat, bugetul local precum si la bugetul asigurarilor sociale;
3. sa prezinte un Plan de afaceri minimal, pentru o perioada de 2 ani, veniturile prognozate fiind exclusiv din activitate software; Locatarii Parcului pot fi si asociatii profesionale, care au ca membri firme cu obiectul de activitate descris anterior.
4. sa respecte Regulamentul de organizare si functionare al parcului, normele de protectia si sanatatea muncii precum si de prevenire si stingere a incendiilor, regulile de acces stabilite, precum si orice alte norme si reglementari aduse la cunostinta de catre Cons Management PARC DE SOFT.

5. Locatarii Parcului au obligatia de a semna si respecta clauzele contractului de prestari servicii cu Cons Management Parc de Soft prin care acesta furnizeaza servicii de intermediere afaceri, proiecte, finantari si servicii de marketing.

Prezentele conditii sunt obligatorii, neîndeplinirea lor atragând automat neadmiterea, respectiv excluderea firmelor din Parcul de Software. Aceste conditii vor fi stipulate si prin Contractul ce se va incheia intre Cons Management PARC DE SOFT (ca sublocator) si fiecare firma în parte (ca sublocatar).

Art. 10 Toate informatiile puse la dispozitie de firmele admise in Parcul de Software au caracter de confidentialitate, Cons Management PARC DE SOFT garantând secretul asupra acestora cel putin cinci ani.

Conditii:

1. Sa faca dovada, prin certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului (cod unic de inregistrare), ca activitatea principala este „informatica si activitati conexe”, iar activitatile secundare sunt, de regula, din domeniile hardware si comunicatii;
2. Sa faca dovada, prin certificate fiscale corespunzatoare, ca nu au datorii la bugetul de stat, bugetul local precum nici la bugetul asigurarilor sociale;
3. Sa prezinte un plan de afaceri minimal pentru o perioada de 3 ani, veniturile prognozate raportandu-se exclusiv la activitatea de productie software;
4. Sa respecte regulamentul de organizare si functionare al parcului, normele de protectia si sanatatea muncii si de prevenire si stingerea incendiilor, regulile de acces stabilite, precum si orice alte norme si reglementari aduse la cunostinta de catre Cons Management Parcul de Software administratorul parcului.

Parcul Stiintific si Tehnologic de la Galati isi propune sa contribuie la dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de varf, la facilitarea transferului de tehnologie, precum si la crearea unei alternative viabile pe piata muncii din Regiunea de Sud-Est.